(13/03/2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

V/v: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
(23/11/2021)

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(23/11/2021)

Công văn 145/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(23/11/2021)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
(22/11/2021)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(30/06/2021)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(30/06/2021)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/06/2021)

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(01/06/2021)

Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

V/v: Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do dịch Covid 19
(07/05/2021)

Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(04/05/2021)

Báo cáo tài chính Quý I/2021

V/v: Báo cáo tài chính Quý I/2021
(18/03/2021)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(16/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
(22/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý iV năm 2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
(06/08/2020)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(27/04/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR
(27/04/2019)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR
(20/03/2019)

Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 89/TTr-BKS-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Báo cáo số 85/BC-BKS-PVR

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Báo cáo số 84/BC-TGĐ-PVR

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty PVR năm 2018
(20/03/2019)

Báo cáo số 83/BC-HĐQT-PVR

Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019
(20/03/2019)

Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR

Về việc "Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thương niên năm 2019 Công ty PVR "