(04/05/2021)

Báo cáo tài chính Quý I/2021

V/v: Báo cáo tài chính Quý I/2021
(18/03/2021)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(16/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
(22/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý iV năm 2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
(06/08/2020)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(27/04/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR
(27/04/2019)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR
(20/03/2019)

Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 89/TTr-BKS-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Báo cáo số 85/BC-BKS-PVR

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Báo cáo số 84/BC-TGĐ-PVR

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty PVR năm 2018
(20/03/2019)

Báo cáo số 83/BC-HĐQT-PVR

Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019
(20/03/2019)

Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR

Về việc "Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thương niên năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch , thư ký đại hội và nhân sự "
(20/03/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02
(20/03/2019)

Mẫu thẻ biểu quyết số 01

Mẫu thẻ biểu quyết số 01
(20/03/2019)

 Mẫu phiếu biểu quyết số 03

 Mẫu phiếu biểu quyết số 03
(20/03/2019)

Mẫu phiếu biểu quyết số 02

Mẫu phiếu biểu quyết số 02
(20/03/2019)

Mẫu phiếu biểu quyết số 01

Mẫu phiếu biểu quyết số 01
(20/03/2019)

Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(20/03/2019)

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019