(20/03/2019)

Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch , thư ký đại hội và nhân sự "
(20/03/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02
(20/03/2019)

Mẫu thẻ biểu quyết số 01

Mẫu thẻ biểu quyết số 01
(20/03/2019)

 Mẫu phiếu biểu quyết số 03

 Mẫu phiếu biểu quyết số 03
(20/03/2019)

Mẫu phiếu biểu quyết số 02

Mẫu phiếu biểu quyết số 02
(20/03/2019)

Mẫu phiếu biểu quyết số 01

Mẫu phiếu biểu quyết số 01
(20/03/2019)

Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
(20/03/2019)

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019

Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019
(20/03/2019)

Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Tiếp tục thực hiện các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 đã được thông qua "
(20/03/2019)

Tờ trình số 90/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018 "
(22/01/2019)

Nghị quyết 24/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(22/01/2019)

Thông báo số 27/PVR-TCHCPC

Về việc " Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 "
(22/01/2019)

 Công bố thông tin số 26/PVR-TCHCPC

 Công bố thông tin số 26/PVR-TCHCPC
(16/08/2018)

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(31/07/2018)

Nghị quyết Số 234 NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Về việc " Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam "
(31/07/2018)

Số 228 BB-ĐHĐCĐ-PVR

Về việc " Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam "
(24/07/2018)

Quyết định số 222/QĐ-PVR

Quyết định số 222/QĐ-PVR
(24/07/2018)

Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT-PVR
(09/07/2018)

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
(09/07/2018)

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(02/07/2018)

Tờ trình số 200 TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội, đổi tên dự án Khu Du lịch cao cấp Quốc tế Tản Viên thành Khu du lịch Quốc tế cao cấp Ba Vì và chuyển trụ sở chính Công ty "
(02/07/2018)

Nghị quyết số 198 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua tờ trình số 194/TTr-HĐQT-PVR ngày 27/6/2018 của Chủ tịch HĐQT công ty PVR "
(01/04/2018)

Biên bản 127/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Biên bản 127/BB-ĐHĐCĐ-PVR
(01/04/2018)

Nghị quyết 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Nghị quyết 128/NQ-ĐHĐCĐ-PVR
(12/06/2017)

Báo cáo số 126/BC-PVR

Về việc " Tình hình thực hiện KH SXKD năm 2016 "
(31/05/2017)

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS
(31/05/2017)

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử
(31/05/2017)

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp