Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch , thư ký đại hội và nhân sự "

Xem chi tiết tại đây