Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (09/07/2018)

 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 

Xem chi tiết tại đây