(23/10/2022)

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

v/v: Báo cáo tài chính quý III năm 2022
(24/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(23/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(20/06/2022)

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
(25/04/2022)

Nghi quyết số 61/NQ-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022

V/v: Thời gian, địa điểm và các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(30/06/2021)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(30/06/2021)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/06/2021)

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(01/06/2021)

Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

V/v: Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do dịch Covid 19
(07/05/2021)

Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-PVR ngày 07/05/2021

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/03/2021)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(27/04/2019)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 110/NQ-ĐHĐCĐ-PVR
(27/04/2019)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 109/BB-ĐHĐCĐ-PVR
(20/03/2019)

Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 89/TTr-BKS-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 "
(20/03/2019)

Tờ trình số 86/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Báo cáo số 85/BC-BKS-PVR

 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

Báo cáo số 84/BC-TGĐ-PVR

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty PVR năm 2018
(20/03/2019)

Báo cáo số 83/BC-HĐQT-PVR

Báo cáo Hoạt động của HĐQT Công ty PVR năm 2018 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2019
(20/03/2019)

Tờ trình số 82/TTr-HĐQT-PVR

Về việc "Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Tờ trình số 81/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thương niên năm 2019 Công ty PVR "
(20/03/2019)

Tờ trình số 80/TTr-HĐQT-PVR

Về việc " Thành lập ban tổ chức đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu, đoàn chủ tịch , thư ký đại hội và nhân sự "
(20/03/2019)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(20/03/2019)

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02

 Mẫu thẻ biểu quyết số 02
(20/03/2019)

Mẫu thẻ biểu quyết số 01

Mẫu thẻ biểu quyết số 01