Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (03/05/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/5/bien ban - pvr.pdf