Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (18/06/2021)

Xem chi tiết tại đây 
/userupload/2021/6/thông báo số 120 tb-hđqt-pvr ngày 18.06.2021.pdf