Công văn số 23 /PVR-TCKT ngày 17/4/2024 (19/04/2024)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2024/4/cv số 36 pvr-tckt v.v giải trình nguyên nhân ln sau thuế ngày 17.04.2024.pdf