Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (22/11/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/11/sđ 28 - số 03.2021 bc-ogc.pdf