Hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (01/06/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/6/số 102 qđ-hđqt-pvr quyết định hoãn tổ chức đhđcđ thường niên năm 2021.pdf
/userupload/2021/6/số 104 tb-hđqt-pvr thông báo hoãn tổ chức đhđcđ thường niên năm 2021.pdf