Tờ trình số 87/TTr-HĐQT-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 "


Xem chi tiết tại đây