Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (23/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/bb số 99_bb-đhđcđ-pvr.pdf