Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (30/06/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/6/biên bản đhđcđ thường niên năm 2021 số 125 bb-đhđcđ-pvr.pdf