Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (30/06/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/6/nghị quyết đhđcđ thường niên năm 2021 số 126 nq-đhđcd-pvr_20210630_0001.pdf