Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (22/06/2020)

Xem chi tiết tại đây:
/userupload/2020/6/nghị quyết đhđcđ thường niên năm 2020_20200622_0001.pdf