Tờ trình số 88/TTr-HĐQT-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "

Xem chi tiết tại đây