Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023 (28/03/2023)

xem chi tiết ở đây
/userupload/2023/3/tài liệu cuộc họp đhđcđ thường niên năm 2023.rar
/userupload/2023/3/số 76 ttr-hđqt-pvr ngày 28.03.2023.pdf