Tờ trình số 89/TTr-BKS-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm  và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 "

Xem chi tiết tại đây