Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (20/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên hđqt, bks nhiệm kỳ 2022-2027.rar