Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (24/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/nghị quyết số 102_nq-đhđcđ-pvr .pdf