Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020 (30/06/2020)

Xem chi tiết tại đây:
/userupload/2020/6/điều lệ tổ chức và hoạt động công ty pvr tháng 06.2020.pdf