Tờ trình số 91/TTr-HĐQT-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 "

Xem chi tiết tại đây