(31/05/2017)

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS

Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS
(31/05/2017)

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử

Quy định đề cử, tự ứng cử và quy chế bầu cử
(31/05/2017)

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp
(31/05/2017)

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
(31/05/2017)

Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự

Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự
(31/05/2017)

Đơn xin tự ứng cử

Đơn xin tự ứng cử