Số 228 BB-ĐHĐCĐ-PVR (31/07/2018)

 Về việc " Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam "

Xem chi tiết tại đây