Thông báo số 27/PVR-TCHCPC (22/01/2019)

 Về việc " Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 "

Xem chi tiết tại đây