Nghị quyết số 198 NQ-HĐQT-PVR (02/07/2018)

 Về việc " Thông qua tờ trình số 194/TTr-HĐQT-PVR ngày 27/6/2018 của Chủ tịch HĐQT công ty PVR "

Xem chi tiết tại đây