Nghị quyết Số 234 NQ-ĐHĐCĐ-PVR (31/07/2018)

 Về việc " Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam "

Xem chi tiết tại đây