Nghị quyết 24/NQ-HĐQT-PVR (22/01/2019)

 Về việc " Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "

Xem chi tiết tại đây