Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-PVR (20/03/2019)

 Về việc " Tiếp tục thực hiện các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, 2017, 2018 đã được thông qua "

Xem chi tiết tại đây