Báo cáo tài chính bán niên 2023 (25/08/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/8/báo cáo tài chính giữa niên độ 2023.pdf