Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (20/03/2019)

 Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem chi tiết tại đây