Công văn số 111 PVR - TCKT ngày 27/7/2023 (27/07/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/8/cv 111 giải trình nn lnst trong kỳ tăng giảm hơn 10%.pdf