Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn (23/11/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/11/báo cáo ogc số 03.pdf
/userupload/2021/11/báo cáo ogc số 04.pdf
/userupload/2021/11/báo cáo ogc số 05.pdf
/userupload/2021/11/báo cáo ogc số 08.pdf