Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (13/03/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/3/bctc năm 2021 đã được kiểm toán signed.pdf