Công văn 145/PVR-TCKT (23/11/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/11/giải trình lãi lỗ quý 3 signed.pdf