Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022 (08/03/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/3/báo cáo tài chính 2022.pdf