(08/03/2023)

Công văn số 27 PVR - TCHCPC ngày 1/3/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng giảm 10% năm 2022
(08/03/2023)

Công văn số 26 PVR - TCHCPC ngày 1/3/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lỗ sau thuế năm 2022
(08/03/2023)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(08/03/2023)

Báo cáo thường niên 2022

V/v: Báo cáo thường niên công ty năm 2022
(07/03/2023)

Nghị quyết số 46 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/3/2023

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Thông báo số 20 PVR - TCHCPC ngày 6/2/2023

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Nghị quyết số 19 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/2/2023

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(28/01/2023)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
(28/01/2023)

Công văn giải trình lỗ Quý IV năm 2022

V/v: giải trình lỗ Quý IV năm 2022
(28/01/2023)

Công văn giải trình LNST quý IV tăng giảm 10%

V/v: Công văn giải trình LNST quý IV tăng giảm 10%
(28/01/2023)

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
(23/10/2022)

Công văn số 152/PVR-TCKT ngày 19/10/2022

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
(23/10/2022)

Công văn số 151/PVR-TCKT ngày 19/10/2022

V/v: Gải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ
(23/10/2022)

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

v/v: Báo cáo tài chính quý III năm 2022
(23/08/2022)

Quyết định số 110/2022/QĐ-PT của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

V/v:Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại
(14/08/2022)

Công văn số 140/PVR-TCKT

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán
(14/08/2022)

Công văn số 139//PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm trong kỳ
(14/08/2022)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã soát xét)
(02/08/2022)

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
(20/07/2022)

Công văn số 129/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm 10%
(20/07/2022)

Công văn số 128/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(20/07/2022)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý II năm 2022
(08/07/2022)

Nghị quyết 124/NQ-HĐQT-PVR ngày 06/07/2022

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
(30/06/2022)

Biên bản họp số 114-BBH-BKS-PVR

V/v: Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty
(30/06/2022)

Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
(30/06/2022)

Quyết định số 109/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
(24/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(24/06/2022)

Nghị quyết số 101/NQ/HĐQT-PVR

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
(23/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(21/06/2022)

Thông báo số 95/TB-HĐQT-PVR

v/v: Thông báo số 95/TB-HĐQT-PVR ngày 20/6/2022 của HĐQT