Công văn giải trình LNST quý IV tăng giảm 10% (28/01/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/3/cv giải trình nn lnst trong kỳ tăng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trc.pdf