(18/03/2021)

Báo cáo thay đổi cổ đông lớn

V/v: Báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Trần Trường Giang
(18/03/2021)

Báo cáo thay đổi cổ đông lớn

V/v: Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn của ông Bùi Văn Phú
(18/03/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu PVR

V/v: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Buì Văn Phú
(18/03/2021)

Thông báo số 31/PVR-TCHCPC ngày 18/03/2021

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(18/03/2021)

Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/03/2021

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(16/03/2021)

Báo cáo tài chính năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
(16/03/2021)

Công văn số 22 PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả SXKD
(16/03/2021)

Công văn số 21 PVR-TCKT

V/v: Giải trình báo cáo tài chính năm 2020
(22/01/2021)

Báo cáo quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo quản trị Công ty năm 2020
(22/01/2021)

Công văn số 08 PVR- TCKT ngày 19.01.2021

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động sản xuất KD
(22/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý iV năm 2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
(22/01/2021)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
(25/09/2020)

Biên bản họp Ban kiểm soát số 152 BB-BKS-PVR ngày23/09/2020

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên ban kiểm soát
(21/09/2020)

Nghị quyết số 148 NQ-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020

V/v: Miễn nhiệm bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022
(06/08/2020)

Công văn số 138/PVR-TCKT ngày 04/08/2020

V/v: Giải trình nguyên nhân lỗ 06 tháng đầu năm 2020
(06/08/2020)

Công văn số 137/PVR-TCKT ngày 04/08/2020

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD
(06/08/2020)

Công văn số 136/PVR-TCKT ngày 04/08/2020

V/v: Giải trình ý kiến về báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020
(06/08/2020)

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020

V/v: Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020
(29/07/2020)

Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm năm 2020

V/v: Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020
(16/07/2020)

Công văn số 126/PVR-TCKT ngày 15/07/2020

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh
(16/07/2020)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

v/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2020
(12/07/2020)

Quyết định số 121/QĐ-PVR ngày 11/07/2020

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
(12/07/2020)

Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới
(12/07/2020)

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Chuyến nhượng lại các Hợp đồng thuê đất của các Hộ dân trong khu vực GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên
(09/07/2020)

Biên bản họp Ban kiểm soát số114/BB-BKS-PVR ngày 08/07/2020

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát 2020
(05/07/2020)

Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

V/v; Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(29/05/2020)

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020