(29/07/2020)

Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm năm 2020

V/v: Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020
(16/07/2020)

Công văn số 126/PVR-TCKT ngày 15/07/2020

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả sản xuất kinh doanh
(16/07/2020)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

v/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2020
(12/07/2020)

Quyết định số 121/QĐ-PVR ngày 11/07/2020

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
(12/07/2020)

Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới
(12/07/2020)

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Chuyến nhượng lại các Hợp đồng thuê đất của các Hộ dân trong khu vực GPMB dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên
(09/07/2020)

Biên bản họp Ban kiểm soát số114/BB-BKS-PVR ngày 08/07/2020

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát 2020
(05/07/2020)

Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

V/v; Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020
(30/06/2020)

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội 2020

V/v: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/06/2020
(22/06/2020)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/06/2020)

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

V/v: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(29/05/2020)

Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Về việc: Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(22/05/2020)

Nghị quyết 69/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại biên bản họp HĐQT ngày 22/5/2020 "
(27/04/2020)

Nghị quyết 28.1/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(27/04/2020)

Thông báo số 29 PVR-TCHCPC

Thông báo số 29 PVR-TCHCPC
(20/04/2020)

Công văn số 25/PVR-TCKT

về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(20/04/2020)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(11/03/2020)

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2019

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2019
(29/02/2020)

Công văn số 16/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(29/02/2020)

Công văn số 20/PVR-TCKT

Về việc : Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(29/02/2020)

Công văn số 19/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán "
(29/02/2020)

Báo cáo tài chinh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chinh năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(29/02/2020)

Công văn số 17/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình số liệu Báo cáo tài chính quý 3/2019 "
(31/01/2020)

Báo cáo quản trị công ty PVR năm 2019

Báo cáo quản trị công ty PVR năm 2019
(15/01/2020)

Công văn số 12/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(15/01/2020)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(17/12/2019)

Công bố thông tin số 216 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 216 PVR-TCHCPC
(09/12/2019)

Quyết định số 211 QĐ-HĐQT-PVR

Quyết định số 211 QĐ-HĐQT-PVR
(09/12/2019)

Công bố thông tin số 214 PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 214 PVR-TCHCPC
(15/11/2019)

Thông báo số 207 TB-PVR

Thông báo số 207 TB-PVR