(17/03/2016)

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR
(13/03/2016)

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR
(12/03/2016)

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc
(29/02/2016)

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR
(20/01/2016)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.
(20/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
(13/11/2015)

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR
(16/10/2015)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình
(17/08/2015)

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.
(26/06/2015)

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR
(18/05/2015)

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR
(21/04/2015)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
(08/04/2015)

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(26/03/2015)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(20/01/2015)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR
(20/01/2015)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình
(28/10/2014)

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình
(21/07/2014)

Báo cáo tài chính Quý II

Báo cáo tài chính Quý II
(20/07/2014)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(19/07/2014)

Thông báo ký HĐ kiểm toán

Thông báo ký HĐ kiểm toán
(27/06/2014)

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
(11/06/2014)

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR
(06/06/2014)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(14/05/2014)

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR
(08/05/2014)

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty
(25/04/2014)

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(18/04/2014)

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doa

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái
(15/04/2014)

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT