Công văn giải trình lỗ Quý IV năm 2022 (28/01/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/1/cv giải trình bc lỗ quý iv-2022-pvr.pdf