Công văn 27.1/PVR-TCKT ngày 2.3.2023 (12/03/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/3/giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của ktv - cuối.pdf