(28/01/2023)

Công văn giải trình lỗ Quý IV năm 2022

V/v: giải trình lỗ Quý IV năm 2022
(28/01/2023)

Công văn giải trình LNST quý IV tăng giảm 10%

V/v: Công văn giải trình LNST quý IV tăng giảm 10%
(28/01/2023)

Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
(23/10/2022)

Công văn số 152/PVR-TCKT ngày 19/10/2022

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
(23/10/2022)

Công văn số 151/PVR-TCKT ngày 19/10/2022

V/v: Gải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ
(23/10/2022)

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

v/v: Báo cáo tài chính quý III năm 2022
(23/08/2022)

Quyết định số 110/2022/QĐ-PT của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

V/v:Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại
(14/08/2022)

Công văn số 140/PVR-TCKT

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán
(14/08/2022)

Công văn số 139//PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm trong kỳ
(14/08/2022)

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 (đã soát xét)
(02/08/2022)

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
(20/07/2022)

Công văn số 129/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng giảm 10%
(20/07/2022)

Công văn số 128/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(20/07/2022)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý II năm 2022
(08/07/2022)

Nghị quyết 124/NQ-HĐQT-PVR ngày 06/07/2022

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
(30/06/2022)

Biên bản họp số 114-BBH-BKS-PVR

V/v: Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty
(30/06/2022)

Quyết định số 110/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
(30/06/2022)

Quyết định số 109/QĐ-HĐQT-PVR

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
(24/06/2022)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(24/06/2022)

Nghị quyết số 101/NQ/HĐQT-PVR

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
(23/06/2022)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(21/06/2022)

Thông báo số 95/TB-HĐQT-PVR

v/v: Thông báo số 95/TB-HĐQT-PVR ngày 20/6/2022 của HĐQT
(20/06/2022)

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
(03/06/2022)

Công văn số 58/PVR-TCKT ngày 20 tháng 04 năm 2022

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo lãi
(03/06/2022)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2022
(28/04/2022)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(25/04/2022)

Nghi quyết số 61/NQ-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022

V/v: Thời gian, địa điểm và các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(31/03/2022)

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(25/03/2022)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(25/03/2022)

Thông báo số 30/TCHCPC

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022