(20/06/2022)

Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

V/v: Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
(03/06/2022)

Công văn số 58/PVR-TCKT ngày 20 tháng 04 năm 2022

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo lãi
(03/06/2022)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

V/v: Báo cáo tài chính quý I năm 2022
(28/04/2022)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

V/v: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(25/04/2022)

Nghi quyết số 61/NQ-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022

V/v: Thời gian, địa điểm và các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(31/03/2022)

Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(25/03/2022)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVR

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(25/03/2022)

Thông báo số 30/TCHCPC

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
(25/03/2022)

Báo cáo thường niên 2021

V/v: Báo cáo thường niên năm 2021
(13/03/2022)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu của OGC tại báo cáo số 04 ngày 24/02/2022 của OGC
(13/03/2022)

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng so với năm trước
(13/03/2022)

Giải trình ý kiến của kiểm toán

V/v: Giải trình ý kiến từ chối của kiểm toán
(13/03/2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

V/v: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
(02/03/2022)

Công văn 05/PVR-TCKT

v/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(02/03/2022)

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

v/v: Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
(21/01/2022)

Báo cáo Quản trị công ty năm 2021

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
(12/01/2022)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(14/12/2021)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(23/11/2021)

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(23/11/2021)

Công văn 145/PVR-TCKT

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(23/11/2021)

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

V/v: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
(22/11/2021)

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

V/v: Thay đổi sở hữu cổ phiếu PVR của OGC
(12/10/2021)

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn OGC

V/v: Báo cáo giao dịch cổ phiếu PVR của OGC
(12/10/2021)

Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn VNT

V/v: Báo cáo giao dịch cổ phiếu PVR của VNT
(06/08/2021)

Công văn số 143/PVR-TCKT

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC giữa niên độ năm 2021
(06/08/2021)

Công văn số 142/PVR-TCKT

V/v: Gải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng giảm
(06/08/2021)

Công văn số 141/PVR-TCKT

V/v: Giải trình lỗ 6 tháng đầu năm 2021
(06/08/2021)

Báo cáo tài chính năm 2021 giữa niên độ

V/v: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được kiểm toán
(30/07/2021)

Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm năm 2021

V/v: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
(20/07/2021)

Công văn số 136/PVR - TCKT ngày 17/07/2021

Giả trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế