Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023 (08/05/2023)

xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/5/điều lệ công ty pvr 2023.pdf