(24/04/2017)

CV số 68-NQ-HĐQT-PVCR

CV số 68-NQ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 67-NQ-HĐQT-PVCR

CV số 67-NQ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 65-BB-HĐQT-PVCR

CV số 65-BB-HĐQT-PVCR
(20/04/2017)

Báo cáo TCKT Quý 1-2017

Báo cáo TCKT Quý 1-2017
(20/04/2017)

CV số 64-BCTCKT Quý 1-2017

CV số 64-BCTCKT Quý 1-2017
(18/04/2017)

Công văn số 55

Về việc " Thông qua việc mở văn phòng giao dịch của Công ty PVCR tại Hà Nội "
(18/04/2017)

Công văn số 53

Về việc " Ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 46 /TTr-PVCR ngày 12/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty "
(17/04/2017)

Công văn đến số 21

Công văn đến số 21
(05/04/2017)

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
(27/03/2017)

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
(16/03/2017)

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016
(16/03/2017)

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán !

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán !
(14/03/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu !

Thông báo giao dịch cổ phiếu !
(20/01/2017)

Báo cáo tài chính quý 4 của PVCR

Báo cáo tài chính quý 4 của PVCR
(20/01/2017)

Thông báo Công văn số 18 !

Thông báo Công văn số 18 !
(17/01/2017)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 !

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 !
(04/11/2016)

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phụ trách TCKT số 565/QĐ-HĐQT-PVCR

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phụ trách TCKT số 565/QĐ-HĐQT-PVCR
(03/11/2016)

Thông qua việc miễn nhiệm Cán bộ của HĐQT, và bổ nhiệm Cán bộ

Thông qua việc miễn nhiệm Cán bộ của HĐQT, và bổ nhiệm Cán bộ
(03/11/2016)

Thông báo về ý kiến của HĐQT về một số tờ trình của Tông giám đốc

Thông báo về ý kiến của HĐQT về một số tờ trình của Tông giám đốc
(03/11/2016)

Quyết định số 563/QĐ-HĐQT-PVCR

Quyết định số 563/QĐ-HĐQT-PVCR
(03/11/2016)

Biên bản họp HĐQT số 557/BB-HĐQT-PVCR

Biên bản họp HĐQT số 557/BB-HĐQT-PVCR
(26/09/2016)

Thông báo chuyển trụ sở Công ty

Thông báo chuyển trụ sở Công ty
(20/09/2016)

Biên bản họp HĐQT số 479/BB-HĐQT-PVCR

Biên bản họp HĐQT số 479/BB-HĐQT-PVCR
(20/09/2016)

Thông báo số 481/TB-HĐQT-PVCR.

Thông báo số 481/TB-HĐQT-PVCR.
(20/09/2016)

Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ.

Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miên nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ.
(20/09/2016)

Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác.

Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác.
(20/09/2016)

Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ

Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ
(20/09/2016)

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ
(23/08/2016)

Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
(16/08/2016)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.