Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS (31/05/2017)

 Phiếu đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS

Xem chi tiết tại đây