Công văn số 187-PVR-TCKT (18/10/2019)

 Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động KD kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "

Xem chi tiết tại đây