(23/09/2023)

Thông báo số 130 TB-PVR ngày 22/9/2023

V/v: Địa điểm văn phòng giao dịch của công ty
(25/08/2023)

Công văn số 110 PVR ngày 14/8/2023

V/v: Công bố thông tin gửi SGDCK
(25/08/2023)

Công văn số 116 PVR - TCKT ngày 14/8/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán
(25/08/2023)

Công văn số 117 PVR - TCKT ngày 14/8/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng giảm trong kỳ
(27/07/2023)

Thông báo số 98 TB- PVR ngày 10/7/2023

V/v: Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Đào Quang An
(27/07/2023)

Báo cáo số 108 BC-HĐQT ngày 27/07/2023

V/v: Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023
(27/07/2023)

Nghị quyết số 105 NQ - HĐQT - PVR ngày 26/7/2023

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2023
(27/07/2023)

Công văn số 110 PVR ngày 27/7/2023

V/v: Gửi SGDCK
(27/07/2023)

Công văn số 111 PVR - TCKT ngày 27/7/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế
(27/07/2023)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

V/v: Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 Công ty PVR
(08/05/2023)

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023

V/v: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023
(03/05/2023)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

V/v: Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2023
(22/04/2023)

Nghị quyết số 89/NQ - ĐHĐCĐ - PVR ngày 21/4/2023

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(21/04/2023)

Công văn số 84

V/v: Báo cáo Sở GDCK Hà Nội
(21/04/2023)

Công văn số 83

V/v: Giải trình nguyên nhân BCTC quý I/2023
(21/04/2023)

công văn số 82

V/v: Báo cáo giải trình nguyên nhân báo cáo Quý I/2023
(21/04/2023)

Báo cáo tài chính Quý I/2023

V/v: Báo cáo tài chính quý I/2023
(28/03/2023)

Quyết định số 120 QĐ-SGDHN ngày 8.3.2023

V/v: Duy trì hạn chế giao dịch đối với mã cổ phiếu PVR
(28/03/2023)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

V/v: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023
(22/03/2023)

Thông báo số 10/ TB-BIDV.ĐĐ.GDKH ngày 16/03/2023 của Ngân hàng BIDV

V/v: Phong tỏa tài khoản thanh toán Công ty PVR Hà Nội
(22/03/2023)

Thông báo số 380.2023 TB-BVBSGD ngày 16/03/2023 của Ngân hàng bảo Việt

V/v: Thông báo phong tỏa tài khoản thanh toán công ty PVR Hà Nội
(12/03/2023)

Công văn 27.1/PVR-TCKT ngày 2.3.2023

V/v: Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán
(08/03/2023)

Công văn số 27 PVR - TCHCPC ngày 1/3/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng giảm 10% năm 2022
(08/03/2023)

Công văn số 26 PVR - TCHCPC ngày 1/3/2023

V/v: Giải trình nguyên nhân lỗ sau thuế năm 2022
(08/03/2023)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
(08/03/2023)

Báo cáo thường niên 2022

V/v: Báo cáo thường niên công ty năm 2022
(07/03/2023)

Nghị quyết số 46 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/3/2023

V/v: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Thông báo số 20 PVR - TCHCPC ngày 6/2/2023

V/v: Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(07/02/2023)

Nghị quyết số 19 NQ - HĐQT - PVR ngày 6/2/2023

V/v: Thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(28/01/2023)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022