(09/08/2018)

TB số 247 TB-PVR

TB số 247 TB-PVR
(09/08/2018)

Số 246 PVR-TCHCPC và GCNĐKDN

Số 246 PVR-TCHCPC và GCNĐKDN
(09/08/2018)

Công văn số 244/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2018 và phương án khắc phục "
(09/08/2018)

Công văn số 243/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên, báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét "
(09/08/2018)

Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét )

Báo cáo tài chính giữa niên độ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt Nam ( đã được soát xét )
(27/07/2018)

Nghị quyết số 224/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thành lập Ban Giám Sát để giám sát Ban Kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng, Thông qua phương án chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên "
(23/07/2018)

Thông báo số 219/TB-PVR

Thông báo số 219/TB-PVR
(23/07/2018)

Công bô thông tin số 218/PVR-TCHCPC

Công bô thông tin số 218/PVR-TCHCPC
(18/07/2018)

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018
(18/07/2018)

Số 214/PVR-TCKT

Về việc " giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước "
(13/07/2018)

CBTT Số 210 PVR-TCHC kèm Giấy xác nhận

CBTT Số 210 PVR-TCHC kèm Giấy xác nhận
(11/07/2018)

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng.2018 dấu

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng.2018 dấu
(10/07/2018)

Công bố thông tin số 208.1 PVR-TCHC

Công bố thông tin số 208.1 PVR-TCHC
(07/06/2018)

Số 170 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018 của Công ty PVR "
(01/06/2018)

NQ số 156 NQ-HĐQT-PVR

NQ số 156 NQ-HĐQT-PVR
(01/06/2018)

NQ số 157 NQ-HĐQT-PVR

NQ số 157 NQ-HĐQT-PVR
(01/06/2018)

CV số 160 PVR-TCHCPC

CV số 160 PVR-TCHCPC
(01/06/2018)

TB số 161 PVR-TCHCPC

 Về việc " Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản " 
(08/06/2017)

Thông báo số 12338 VSD-ĐK của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 12338 VSD-ĐK của TT lưu ký chứng khoán VN
(08/06/2017)

Thông báo số 1428 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 1428 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN
(08/06/2017)

Thông báo số 1426 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 1426 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN
(29/05/2017)

Quyết định số 115-HĐQT-PVR

Quyết định số 115-HĐQT-PVR
(24/05/2017)

Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh ngày 22.05.2017

Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh ngày 22.05.2017
(24/05/2017)

Công bố thông tin số 94 PVCR-TCHC-PC

Công bố thông tin số 94 PVCR-TCHC-PC
(08/05/2017)

Thông báo số 89 TB-HĐQT-PVCR

Về việc " Y kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 85/TTr-PVCR ngày 05/05/2017 của Tổng giám đốc Công ty "
(05/05/2017)

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty PVCR

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty PVCR
(03/05/2017)

Thông báo sô 80 PVCR-TCHC-PC

Về việc " Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 "
(03/05/2017)

Nghị quyết số 79 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 "
(24/04/2017)

CV số 72-QĐ-HĐQT-PVCR

CV số 72-QĐ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 71-QĐ-HĐQT-PVCR

CV số 71-QĐ-HĐQT-PVCR