(18/10/2019)

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(06/09/2019)

Công văn số 170/PVR-TCHCPC

Công văn số 170/PVR-TCHCPC
(03/09/2019)

Quyết đinh số 168/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Tạm dừng kinh doanh chi nhánh "
(03/09/2019)

Công bố thông tin số 168.2/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 168.2/PVR-TCHCPC
(22/08/2019)

Công bố thông tin 163/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin 163/PVR-TCHCPC
(14/08/2019)

Quyết định số 157/QĐ-HĐQT-PVR

Về việc " Thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh "
(07/08/2019)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
(07/08/2019)

Công văn số 153/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo trước và sau kiểm toán "
(07/08/2019)

Công văn số 152/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2019 và phương án khắc phục "
(19/07/2019)

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
(19/07/2019)

Công văn số 148/PVR-TCKT

Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm 10% so với cùng kỳ năm trước "
(11/07/2019)

Báo cáo số 145/BC-HĐQT-PVR

Về việc " Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội "
(27/06/2019)

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 141/PVR-TCHCPC
(27/06/2019)

Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc miễn nhiệm ông Chu Xuân Thắng thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm và Phạm Thu Thảo My giữ chức vụ phụ trách kế toán Công ty PVR "
(27/06/2019)

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR

Biên bản họp số 136/BB-BKS-PVR
(05/06/2019)

Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của công ty PVR "
(19/04/2019)

Công văn số 102/PVR-TCKT

 Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so cùng kỳ năm trước "
(19/04/2019)

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(18/03/2019)

Nghị quyết 77/NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019 "
(21/02/2019)

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC

Công bố thông tin số 48/PVR-TCHCPC
(21/02/2019)

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 44/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 43/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT-PVR
(21/02/2019)

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT-PVR

Nghị quyết 41/NQ-HĐQT-PVR
(20/02/2019)

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(30/01/2019)

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2018 ( đã được kiểm toán )

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội năm 2018 ( đã được kiểm toán )
(18/01/2019)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội
(18/01/2019)

Công văn số 21/PVR-TCKT

Công văn số 21/PVR-TCKT
(11/01/2019)

 Công bố thông tin số 10/PVR-TCHCPC

 Công bố thông tin số 10/PVR-TCHCPC
(11/01/2019)

 Biên bản họp 09/BB-BKS-PVR

 Biên bản họp 09/BB-BKS-PVR